Hộ kinh doanh – Chấm dứt hoạt động

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

·                  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

·                  Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trình tự thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

·     Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhnộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

    Mẫu tờ khai

Trả lời